1. Wystąpienia na sesjach Rady Miasta:

Sesja nr XXXV (23 października):

– sprzeciw wobec podwyżki podatku od nieruchomości, wskazanie, iż miasto ponosi wydatki o wątpliwej przydatności dla ogółu mieszkańców (promocja, imprezy, Infobox, GSF i tak dalej) na kwoty znacząco większe niż ew. wpływy z podwyżki podatków.

– ad vocem w ww. sprawie, zwrócenie uwagi iż faktycznie wobec inflacji podwyżka wartości bezwzględnej oznacza utrzymanie mniej więcej tej samej wartości względnej podatku. A więc tym samym rezygnacja z podwyżki wartości bezwzględnej oznaczałaby łagodną obniżkę względną podatku – i tak właśnie powinno się stać, byłby to dobry sygnał dla mieszkańców, że ich domowe budżety są dla władz co najmniej równie ważne jak budżet miasta;

– przeciw podwyżce opłaty targowej. Wskazanie, iż, poza argumentami natury ogólnej odnoszącymi się do wszystkich podwyżek podatków, ważny jest w tym wypadku również wątek wspierania drobnego polskiego handlu. Obecnie jest on wypierany, wręcz zamiera, przez faworyzowany w systemie podatkowym handel wielkopowierzchniowy, często należący do zagranicznych korporacji. Procesu tego nie jesteśmy w stanie zatrzymać na poziomie samorządu, niemniej nie oznacza to, że powinniśmy go jeszcze nasilać i pogłębiać dokładając dodatkowe obciążenia dla drobnego handlu. Historycznie targowiska stanowiły czynnik miastotwórczy, są elementem tradycyjnej kultury miejskiej, są źródłem utrzymania lub dodatkowych dochodów dla wielu mieszkańców miasta i dlatego jako władza miasta powinniśmy przynajmniej dodatkowo im nie szkodzić;

– poparcie dla projektu niewielkiej racjonalizacji i obniżki opłaty śmieciowej. Wskazanie, iż jest to pewien krok w dobrym kierunku, nie naruszający jednak podstawowej niesprawiedliwej zasady naliczania opłat od powierzchni mieszkania;

– replika w ww. sprawie. Wskazanie, iż ewidentnie  jedną z okoliczności, które doprowadziły do zmian był nie ustający nacisk społeczny, konferencje prasowe, demonstracja, projekty obywatelskie poparte łącznie przez ponad 4.700 gdynian – znaczna część tych działań była inicjowana przez gdyński PiS;

– ad vocem ww. sprawie. Wskazanie iż wbrew stanowisku przedmówcy, obecnie poprawiana opłata nie była dobrą konstrukcją i że właśnie złe rozwiązania najłatwiej jest poprawić bo niemal każda zmiana będzie zmianą na lepsze;

– ad vocem ww. sprawie. Apel do prezydenta Wojciecha Szczurka o nie wprowadzanie do dyskusji wątków politycznych i zaprzestanie ciągłego wypominania swoim oponentom, że przynależą do ogólnopolskich partii politycznych. Jest to powszechnie znany stan rzeczy nie mający nic wspólnego z kwestią konstrukcji opłaty śmieciowej w Gdyni, i wprowadzanie tego wątku do dyskusji należy uznać za próbę jej zaciemnienia, odwrócenia uwagi opinii publicznej od złej opłaty śmieciowej wprowadzonej siłowo w Gdyni nie przez PiS, PO, PSL, SLD czy inną partię, tylko przez Samorządność Wojciecha Szczurka;

– poparcie obywatelskiego projektu uchwały zmieniającej opłatę śmieciową na ryczałtową uzależnioną od liczby osób zamieszkujących gospodarstwo domowe, jest to projekt co do istoty podobny do projektu zgłaszanego wcześniej przez PiS (różnił się nieco wysokością stawek). Projekt został odrzucony głosami Samorządności Wojciecha Szczurka;

– replika w ww. sprawie w odpowiedzi na głos iż „PiS zapiekł się w roli opozycji i popiera złe projekty byle były przeciw gdyńskiej władzy”. Wskazanie iż na każdej sesji radni PiS popierają kilkanaście – kilkadziesiąt projektów uchwał autorstwa urzędu miasta lub Samorządności, gdyż zawsze popieramy projekty, które uważamy za dobre dla miasta, bez względu na ich autorów. To Samorządność z zasady odrzuca wszystkie projekty autorstwa innego niż swoje i urzędu, więc to raczej w jej przypadku można mówić o politycznej zapiekłości;

– prezentacja w imieniu wnioskodawców obywatelskiego projektu uchwały w sprawie zwiększenia roli rad dzielnic. Przewidywał on: zagwarantowanie dla budżetów własnych rad dzielnic co najmniej 1% wydatków bieżących miasta (obecnie jest to ok. 0,2%); zagwarantowanie dla priorytetów inwestycyjno-remontowych rad dzielnic co najmniej 15% budżetu inwestycyjnego miasta (obecnie jest to ok. 4%); przyznanie radom dzielnic prawa do składania interpelacji; zobowiązanie prezydenta do okresowego informowania rad o działaniach miasta planowanych w ich dzielnicach. Projekt został odrzucony głosami Samorządności Wojciecha Szczurka;

– ad vocem w ww. sprawie. Przyznałem iż obecnie rady dzielnic mogą prosić o składanie interpelacji radnych miasta, ale po pierwsze jest to dla nich niepotrzebne dodatkowe utrudnienie, po drugie może być z tym kłopot w sytuacji gdy z powodu umocowania politycznego większość radnych miasta ma de facto zakaz składania interpelacji;

Sesja nr XXXVI (27 listopada):

– wystąpienie w sprawie projektu budżetu obywatelskiego autorstwa Samorządności Wojciecha Szczurka, w której wskazałem na daleko idące ograniczenia zakresu inicjatyw obywateli, utrudnienia w ich składaniu, uznaniowość decyzji urzędu o dopuszczeniu projektu do głosowania oraz znikome środki (poniżej 0,2% budżetu miasta) przeznaczone na budżet obywatelski. W takiej sytuacje bardziej adekwatne byłoby mówienie: budżecik obywatelski, zgłoszenie poprawek usuwających wspomniane wady (odrzucone głosami Samorządności Wojciecha Szczurka);

– replika w ww. sprawie: wskazanie, że projekty zgodne z prawem, leżące w kompetencjach gminy i popierane przez mieszkańców nie powinny być blokowane tylko dlatego, że np. ich wnioskodawca mieszka po złej stronie ulicy rozgraniczającej dzielnice, albo jest człowiekiem na tyle nieśmiałym, że będzie dla niego problemem zebranie większej liczby podpisów;

– ad vocem (po wypowiedzi wiceprzewodniczącego J. Miotke, który stwierdził iż skandalem jest nazywanie przeze mnie projektu „budżecikiem” w sytuacji gdy PiS w radzie miasta nie ma klubu tylko klubik). Wyjaśniłem, iż PiS faktycznie w tej kadencji nie dysponuje klubem radnych i w związku z tym klubem się nie nazywa – więc, licząc na wzajemność, mam nadzieję, że Samorządność nie będzie nazywała budżetem czegoś, co jest co najwyżej budżecikiem;

– wystąpienie w sprawie projektu uchwały o wysokości środków przeznaczanych na działalność rad dzielnic i budżet obywatelski. Wskazanie, iż licząc łącznie środki te wynoszą zaledwie 1% budżetu. Zgłoszenie poprawki zwiększającej budżety rad dzielnic z 8,20zł do 15 zł na jednego mieszkańca, zwiększające pulę na konkursy dla rad dzielnic z 250 tys. do 1 mln. Złotych, zwiększające pulę na budżet obywatelski z 3 do 10 mln zł. i pulę na priorytety inwestycyjne w dzielnicach z 9 do 10 mln zł. (poprawka odrzucona głosami Samorządności Wojciecha Szczurka);

– replika ww. sprawie, wskazanie iż trudno mówić, iż środki przeznaczane na budżet obywatelski są znaczące. W proporcji do dochodów większość rodziców daje większe kieszonkowe niepełnoletnim dzieciom, niż władze miasta są skłonne oddać do bezpośredniej decyzji gdynian;

– wystąpienie w roli sprawozdawcy obywatelskiego projektu uchwały w sprawie wzmocnienia społeczeństwa obywatelskiego w odniesieniu do obrad rady miasta. Projekt przewidywał umożliwienie wolnej debaty przy procedowaniu najważniejszych uchwał, rejestrację i upublicznianie wyników głosowań, rejestrację i upublicznianie przebiegu dyskusji na sesji, umożliwienie kierowania projektów do wysłuchania publicznego, ułatwienie zakładania klubów radnych, utrudnienie blokowania projektów poprzez zdjęcie z porządku obrad bez rozpatrzenia;

– replika ww. sprawie, wskazanie iż siłowe ograniczanie dyskusji, możliwości składania projektów itp. to nie jest tylko uprzykrzanie życia poszczególnym radnym opozycyjnym, ale pozbawianie głosu i możliwości wpływania na politykę miasta tysięcy gdynian podzielających ich poglądy i głosujących na nich. To również są pełnoprawni obywatele Gdyni, nawet jeżeli ich zapatrywania są w mniejszości, szczególnie że jest to mniejszość liczona co wybory w dziesiątkach procent głosów;

– ad vocem w ww. sprawie, wskazanie iż jeżeli ktoś coś robi dobrze to zazwyczaj jest z tego dumny i nie walczy zażarcie o to, by jego szlachetne czyny pozostały w tajemnicy. W tej sytuacji opór radnych Samorządności przed upublicznianiem ich głosowań i wypowiedzi na sesji daje dużo do myślenia;

– wystąpienie w dyskusji nad uchwałą o emisji przez miasto obligacji. Wskazanie, że miasto żyje ponad stan, ale nie dlatego żeby było jakoś szczególnie zadłużone (wskaźniki zadłużenia są wyraźnie poniżej progów ostrożnościowych), ale dlatego że wydaje na sprawy zbędne i co najmniej niekonieczne (najnowszy przykład – sylwestrowa impreza promocyjna jednej z komercyjnych telewizji) podczas gdy brakuje środków na sprawy ważniejsze, jak chociażby wcześniej omawiany znaczący budżet obywatelski, zapewnienie dostępności żłobków i przedszkoli czy remonty i budowa dróg w dzielnicach;

Sesja nr XXXVII (18 grudnia)

– w dyskusji nad budżetem miasta: Kluczem do analizy budżetu miasta Gdyni na rok 2014 jest fakt, iż jest to budżet na rok wyborczy w samorządzie. W tym kontekście należy docenić, iż trzymane są w ryzach wydatki bieżące (spadek w stosunku do wykonania w roku 2013 o 2,7%). To zdecydowanie lepiej, niż w poprzednim budżecie wyborczym, na rok 2010, kiedy to kosztem zadłużenia miasta rozdmuchano wydatki bieżące o niemal 10%. Jednocześnie nie mamy złudzeń, iż nie jest to wynik samoograniczenia władz miasta, tylko nowych restrykcji zawartych w ustawie o finansach publicznych w połączeniu z ogólnie pogarszającą się kondycją finansową samorządu.

Pomimo tych ograniczeń należy też odnotować, iż budżet zawiera środki na realizację wielu postulatów istotnych dla mieszkańców – by wspomnieć chociażby wzrost wydatków na budowę dróg gminnych do 19 milionów złotych czy budowę parku na Chwarznie. Dowodzi to, że władze miasta są świadome rzeczywistych potrzeb społecznych i że w budżecie są środki na ich realizację – ale bez „dopingu” w postaci wyborów nie ma woli politycznej ich realizacji. Dopiero rok wyborczy motywuje do bardziej wnikliwego pochylenia się nad problemami gdynian.

Niemniej nadal w budżecie znajduje się wiele wydatków o wątpliwej przydatności, czy wręcz zbędnych, a budzących podejrzenie iż stanowią w istocie „kiełbasę wyborczą”. Uwagę zwraca chociażby przeznaczenie ponad 15 milionów złotych na promocję (a więc wzrost o ok. 50% w stosunku do środków na promocję pierwotnie uchwalonych w budżecie na rok 2013). Jednocześnie szereg istotnych potrzeb gdynian zostaje sfinansowana w stopniu niezadowalającym. Dlatego zgłosiłem kompleksową poprawkę do budżetu, której ogólny kierunek to przesuniecie środków z wydatków, wątpliwych, zbędnych i głównie propagandowych na wydatki rozwiązujące problemy zgłaszane najczęściej przez mieszkańców miasta. Łącznie zmiany były zbilansowane na poziomie ok. 27 milionów złotych i przewidywały:

Oszczędności i dodatkowe wpływy:

9 milionów 569 tys. 924 zł – zysk netto dla budżetu z rezygnacji z budowy nowego gmachu Gdyńskiej Szkoły Filmowej. Uważam budowę nowego budynku Gdyńskiej Szkoły Filmowej za zbędną, a co najmniej mniej priorytetową od wskazanych wcześniej potrzeb. Jest to inwestycja generująca stały dodatkowy koszt dla budżetu a zaspokajająca potrzeby wąskiej, elitarnej grupy oraz realizująca funkcje propagandowe. Prezentowana korzyść dla budżetu po uwzględnieniu rezygnacji z pożyczki Jessica – dodatkowa korzyść do brak kosztów spłaty pożyczki w kolejnych latach

7 milionów zł – ograniczenie wydatków na promocję miasta do poziomu 75% wydatków pierwotnie uchwalonych na rok 2013. Zdecydowany wzrost wydatków na promocję w roku wyborczym (o ok. 50% w stosunku do pierwotnie uchwalonych na rok 2013) budzi podejrzenia kupowania „kiełbasy wyborczej” na koszt podatnika. W imię uczciwości i przejrzystości wydatki te powinny zostać zmniejszone, a nie zwiększone w stosunku do poprzedniego roku. Są to zarazem wydatki najczęściej wskazywane przez mieszkańców jako zbędne.

5 milionów zł – dochód ze sprzedaży 100% udziałów w spółce Forum Kultury sp. z o.o. Spółka została powołana do budowy Forum Kultury. Pomimo funkcjonowania już przez kilka lat (wraz z kosztami zarządu, administracji itp.) nie wykonała swojego zadania, zamiast tego budując instalację INFOBOX. Obecnie jest on wykorzystywany przez miejskie jednostki organizacyjne, które płacą za to spółce. Nie widzimy potrzeby aby dla tego rodzaju działalności potrzebna była specjalna spółka (z zarządem, radą nadzorczą itp.) a samo utrzymywanie przez miasto INFOBOXU uważamy za zbędny wydatek. Jeżeli będzie to miejsce potrzebne do działań miejskich jednostek, mogą one zawsze wynająć je od spółki tak jak obecnie to już się dzieje. Jednocześnie ze względu na roszczenia spadkobierców terenu budowa Forum Kultury jest bardzo wątpliwa, a sam wydatek ogromnej kwoty 200-300 milionów na kolejny wielki i kosztowny gmach uważamy za wydatek zbędny w obecnej sytuacji budżetowej. Miasto wpompowało w spółkę więcej środków, niestety trzeba pogodzić się z faktem iż część z nich została już przejedzona i nie uda się ich odzyskać przy sprzedaży spółki.

4 miliony zł – dochód ze sprzedaży 100% udziałów w spółce Agencja Rozwoju Gdyni sp. z o.o.

Spółka została powołana do prowadzenia działań promocyjnych miasta. Obecnie bilansuje swoją działalność częściowo poprzez realizowanie działań wykraczających poza ten obszar (np. zdobywanie grantów unijnych na realizację działań w innych gminach) – co wykracza poza interes miasta. Jednocześnie planujemy zdecydowane ograniczenie wydatków na promocje, co czyni dalsze utrzymywanie specjalnej spółki komunalnej (z zarządem, radą nadzorczą itp.) bezzasadnym. Miasto wpompowało w spółkę więcej środków, niestety trzeba pogodzić się z faktem iż część z nich została już przejedzona i nie uda się ich odzyskać przy sprzedaży spółki.

978 tys. 400 zł – likwidacja dotacji do Infoboxu (w budżecie Centrum Kultury). Dopłacanie przez miasto do Infoboxu uważamy za bezzasadne, wobec sprzedaży spółki Forum Kultury w sposób naturalny wygaśnie.

800 tys. zł – zmniejszenie wydatków na Miejski Kalendarz Imprez do poziomu 75% środków pierwotnie uchwalonych na rok 2013. Uzasadnienie analogiczne jak w wypadku ograniczenia środków na promocję.

400 tys. zł – zmniejszenie o połowę dotacji do Gdyńskiej Szkoły Filmowej. GSF dzięki dotacjom kształci kilkanaście osób. Uważamy wydawanie środków publicznych na bardzo drogich elitarne wykształcenie dla garstki wybrańców za nieracjonalne wobec skali innych potrzeb. Zmniejszenie dotacji o połowę pozwoli na dokończenie zajęć w bieżącym roku szkolnym i da czas na poszukanie formuły (odpłatność nauki, prywatni sponsorzy) na kolejny rok szkolny.

Zmniejszenia dochodów i dodatkowe wydatki:

7 milionów zł – szacunkowy koszt cofnięcia ostatniej podwyżki podatków i opłat lokalnych. Uważam, iż miasto powinno sięgać po pieniądze mieszkańców tylko dla realizacji podstawowych, palących, potrzeb. W trudnej sytuacji gospodarczej pierwszą troską powinno być nie dokładanie dodatkowych obciążeń dla budżetów domowych gdynian – a nie bezwzględna maksymalizacja budżetu miasta ich kosztem.

7 milionów zł – zwiększenie środków na budowę dróg gminnych. Stanowi to dalsze zwiększenie, i tak większych środków na rok przyszły (o ok. 35%). Tym samym w stosunku do poprzedniego roku zanotujemy więcej niż podwojenie środków. Potrzeby w zakresie utwardzenia dróg, budowy chodników, przebudowy skrzyżowań czy montażu sygnalizacji i oznakowania to najczęściej zgłaszane przez mieszkańców potrzeby. Uważam za skandal, iż mieście pozującym na nowoczesne, nadal wielu mieszkańców żyje w warunkach XIX-wiecznych, grzęznąc w błocie w codziennej drodze do domu. Tak radykalne zwiększenie środków na budowę dróg gminnych pozwoli mieć nadzieję na definitywne rozwiązanie problemu dróg gruntowych w kilkuletniej perspektywie (z wyjątkiem obszarów nowo zabudowywanych). Wówczas można by ową znaczącą pulę środków przekierować na inną palącą potrzebę – kompleksową rewitalizację zdegradowanych obszarów miasta.

4 miliony zł – zwiększenie środków na priorytety inwestycyjne rad dzielnic. Uważam, że rady dzielnic będąc najbliżej mieszkańców, najlepiej znają potrzeby lokalnych społeczności. Dlatego proponuję wzrost środków na kierowane przez nie inwestycje o ok. 45%. W poprzednich latach skala zgłaszanych potrzeb w dzielnicach przerastała kilkukrotnie możliwości budżetowe i miasto powinno to dostrzec i zwiększyć środki inwestycyjne rad dzielnic w znaczącym stopniu.

2 miliony 348 tys. zł – koszt rozszerzenia karty Gdynia rodzinna + na rodziny z trojgiem dzieci. Obecnie w Gdyni podstawowy instrument wsparcia rodzin – uprawnienie do darmowych przejazdów komunikacją miejską – obejmuje tylko rodziny z czworgiem i więcej dzieci. W dzisiejszych czasach już rodzina z trojgiem dzieci powinna być traktowana jako wielodzietna i standardem polskich samorządów (np. tych wprowadzających Kartę Dużej Rodziny) jest objęcie ich najwyższym poziomem wsparcia. Gdynia jest tu z niezrozumiałych przyczyn zapóźniona, a stan katastrofy demograficznej jakiego doświadcza Polska wymaga skoordynowanych działań wszystkich stron, również samorządów. Przyciąganie do miasta młodych rodzin i zachęcanie do posiadania dzieci to również dobry interes, inwestycja w kapitał ludzki i budowanie bazy podatkowej na przyszłe lata.

2 miliony zł – zwiększenie środków na remonty i modernizację dróg gminnych. Wzrost w stosunku do projektu o ok. 66%. Uzasadnienie analogiczne jak przy wzroście środków na budowę dróg gminnych, dodatkowo część tych środków można by przeznaczyć na dostosowanie dróg gminnych do potrzeb bezpiecznej komunikacji rowerowej.

1 milion zł – zwiększenie środków na modernizację boisk przyszkolnych. Upowszechnianie masowej kultury fizycznej i sportu to inwestycja przynosząca szereg korzyści wychowawczych, zdrowotnych, podnoszenia jakości życia itp. Dlatego proponuję wzrost wydatków w tym zakresie o ok. 25%

1 milion zł – zwiększenie środków w dyspozycji rad dzielnic. Uzasadnienie analogiczne, jak w wypadku wzrostu środków na priorytety inwestycyjne rad dzielnic. Niniejsze środki to zwiększenie również bieżących budżetów rad, które mogą one wydawać również na tzw. działania miękkie. Proponuję znaczący wzrost, o ok. 50%.

900 tys. zł – zwiększenie środków na utwardzenie dróg gruntowych w technologii płyt yomb. Uzasadnienie analogiczne jak przy wzroście środków na budowę dróg gminnych, zastosowanie technologii płyt yomb pozwala na stosunkowo tanie i szybkie utwardzenie nawierzchni dużej liczby ulic. Wzrost w stosunku do projektu o ok. 30%.

600 tys. zł – wzrost wydatków na zakładanie i urządzanie parków i terenów zieleni. W ostatnich latach dominuje tendencja do zabetonowania kolejnych terenów zielonych. Tymczasem urządzone tereny zielone mają bardzo istotny wpływ na jakość życia w mieście, w sposób naturalny obniżają poziom zanieczyszczenia powietrza, stanowią miejsce uprawiania sportów, rekreacji, wspólnego spędzania czasu przez rodziny, sąsiadów itp. Proponowane środki oznaczają wzrost wydatków na ten cel o ok. 100%

500 tys. zł – zwiększenie środków na żłobki. Liczba dostępnych miejsc w żłobkach w Gdyni jest wielokrotnie mniejsza od zapotrzebowania. Dostępność żłobków stanowi istotny element ułatwiający codzienne życie rodzin. Uruchomienie dwóch filii żłobka miejskiego – na Demptowie i na Witominie znacząco poprawi sytuację, niemniej nadal jest ona niezadowalająca. Stąd proponujemy dalsze zwiększenie środków na ten cel, o 20% w stosunku do projektu (w sumie dałoby to wzrost o 50% w stosunku do poprzedniego roku).

500 tys. zł – zapewnienie dostępu do zajęć dodatkowych w przedszkolach. Nieodpowiedzialne zmiany dokonane w tym roku przez MEN spowodowały zakaz prowadzenia płatnych zajęć dodatkowych w przedszkolach. Tymczasem wiele z nich było bardzo istotnych z dla rozwoju dzieci (zajęcia ruchowe, logopedia, nauka języków obcych) i cieszyły się masowym zainteresowaniem rodziców. Obecnie zostały one częściowo zastąpione przez zajęcia prowadzone przez pracowników przedszkola w ramach swoich obowiązków. Ich zakres jest jednak nieprównanie mniejszy, a dodatkowe wynagrodzenie za prowadzenie tych zajęć skandalicznie niskie. Proponuję przeznaczyć 500 tys. zł na zwiększenie dostępności i jakości zajęć dodatkowych w przedszkolach samorządowych.

500 tys. zł – rozbudowa i modernizacja placów zabaw. Wzrost o 100%. To kolejna z często zgłaszanych potrzeb, zarazem działanie prorodzinne i popularyzujące spędzanie czasu na świeżym powietrzu. Zwraca uwagę również potrzeba zwiększenie oferty placów zabaw dla dzieci starszych, o charakterze para-sportowym.

250 tys. zł – inwestycje w oświetlenie ulic. Wzrost o 50% w stosunku do projektu. Kolejna inwestycja w poprawę jakości życia i bezpieczeństwa w dzielnicach.

150 tys. zł – utrzymanie i rozbudowa systemu wi-fi w dzielnicach. W nowoczesnym mieście dostęp do darmowego internetu bezprzewodowego to niezbędny element infrastruktury, zwiększający atrakcyjność miasta dla ludzi młodych, podnoszący jakość życia i redukujący obszary wykluczenia cyfrowego. Z tego powodu postulujemy wzrost wydatków na ten cel o 100%.

(Poprawka została odrzucona głosami radnych Samorządności Wojciecha Szczurka oraz części radnych Platformy Obywatelskiej).

– replika w ww. sprawie. Wskazałem, iż wbrew głosom krytyków zaprezentowana poprawka nie jest jakimś populistycznym „koncertem życzeń” gdyż wskazuje źródła finansowania wystarczające na pokrycie wszystkich dodatkowych wydatków;

– ad vocem w ww. sprawie, wobec oskarżeń wiceprzewodniczącego rady J. Miotke i przewodniczącego klubu PO T. Szemiota, iż treść poprawki jest niezgodna z wcześniej przyjętymi uchwałami np. odnośnie wysokości finansowania rad dzielnic. Wskazałem iż oczywiście poprawka oznacza w pewnych obszarach zmianę polityki miasta co będzie się wiązało z koniecznością nowelizacji kilku uchwał. Zadeklarowałem gotowość przygotowania takich nowelizacji w przeciągu tygodnia od przyjęcia poprawki).

– ad vocem w ww. sprawie, odpowiadając pani wiceprezydent E. Łowkiel w sprawie zajęć dodatkowych w przedszkolach wskazałem i wiem z rozmów z nauczycielami i własnego doświadczenia jako rodzica że większość zajęć dodatkowych została zlikwidowana a te kontynuowane na koszt miasta odbywają się w znacznie gorszych warunkach przez nauczycieli wynagradzanych na śmiesznym poziomie (np. dodatek za prowadzenie nauki j. angielskiego w ponad 20-osobowej grupie wynosi poniżej 5zł brutto za godzinę).

2. Złożone interpelacje:

23 października W sprawie realizacji obietnic miasta w zakresie remontów chodników w dzielnicy Chylonia;

23 października W sprawie możliwości utworzenia w śródmieściu Gdyni parku kulturowego zabudowy modernistycznej;

23 października W sprawie kontrowersji związanych z inwestycją przy ul. Zygmunta Augusta;

23 października W sprawie możliwości powstania sali treningowej w pawilonie przy ul. Partyzantów;

23 października W sprawie problemów mieszkańców budynku przy ul. Morskiej 219;

27 listopada W sprawie całkowitego kosztu budowy estakady rowerowej na Obłużu;

27 listopada W sprawie kosztu organizacji imprezy sylwestrowej jednej z komercyjnych telewizji;

27 listopada W sprawie zabezpieczenia fragmentu ścieżki rowerowej wzdłuż ulicy Morskiej;

27 listopada W sprawie budowy schodów terenowych w dzielnicy Redłowo;

18 grudnia W sprawie zwiększenia dostępności budynku Kolegium Miejskiego dla osób niepełnosprawnych;

18 grudnia W sprawie prenumerat czasopism społeczno-politycznych przez miejskie jednostki organizacyjne;

18 grudnia W sprawie remontu schodów terenowych pomiędzy ulicami Swarzewską i Rozewską;

18 grudnia W sprawie wydatków na spotkania prezydenta miasta z mieszkańcami;

3. Uczestnictwo w posiedzeniach komisji:

16 października Komisja Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska (omówienie projektów uchwał na najbliższą sesję).

17 października Komisja Samorządności Lokalnej i Bezpieczeństwa (omówienie projektów uchwał „śmieciowych”).

30 października Komisja Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska (omówienie problemów związanych z funkcjonowaniem wysypiska śmieci Ekodolina).

20 listopada Komisja Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska (omówienie projektów uchwał na najbliższą sesję oraz omówienie projektu budżetu miasta na rok 2014).

21 listopada Komisja Samorządności Lokalnej i Bezpieczeństwa (omówienie projektów uchwał na najbliższą sesję).

27 listopada Komisja Samorządności Lokalnej i Bezpieczeństwa (omówienie projektu budżetu na rok 2014).

11 grudnia Komisja Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska (omówienie projektów uchwał na najbliższą sesję)

12 grudnia Komisja Samorządności Lokalnej i Bezpieczeństwa (omówienie projektów uchwał na najbliższą sesję).

4. Dyżury dla mieszkańców:

9 października dyżur w biurze Rady Dzielnicy Pustki Cisowskie – Demptowo

9 października dyżur w biurze Rady Dzielnicy Chylonia

9 października dyżur w biurze Rady Dzielnicy Cisowa

13 listopada dyżur w biurze Rady Dzielnicy Pustki Cisowskie – Demptowo

13 listopada dyżur w biurze Rady Dzielnicy Chylonia

13 listopada dyżur w biurze Rady Dzielnicy Cisowa

5. Udział w sesjach rad dzielnic:

6 listopada Sesja rady dzielnicy Pustki Cisowskie – Demptowo

6. Inne spotkania i  wydarzenia:

4 października zebranie wyborcze komitetu PiS Gdynia 4;

20 października XX Gdyńskia Pielgrzymka Ludzi Pracy do Sanktuarium Matki Boskiej Bolesnej Królowej Polski w Gdyni Babich Dołach;

21 października sesja Młodzieżowej Rady Miasta Gdyni;

26 października uroczystości odsłonięcia tablicy pamiątkowej poświęconej śp. Prezydentowi Lechowi Kaczyńskiemu na budynku Spółdzielczego Instytutu Naukowego w Sopocie;

5 listopada zebranie członków i sympatyków komitetu PiS Gdynia 2;

16 listopada posiedzenie Zarządu Okręgowego PiS w okręgu nr 26 (gdyńsko-słupskim);

26 listopada spotkanie z członkami Stowarzyszenia Gdynia SOS;

27 listopada spotkanie z członkiem europarlamentu Markiem Gróbarczykiem poświęcone perspektywom odbudowy gospodarki morskiej;

3 grudnia otwarta projekcja filmu dokumentalnego „Lider”;

5 grudnia posiedzenie Zarządu Powiatowego PiS w Gdyni;

6 grudnia spotkanie opłatkowe Stowarzyszenia Przyjaciół Cisowej;

17 grudnia uroczystości upamiętniające rocznicę Grudnia’70;

18 grudnia spotkanie opłatkowe gdyńskich samorządowców;

20 grudnia spotkanie opłatkowe komitetu PiS Gdynia;

27 grudnia spotkanie integracyjne FM PiS Gdynia;

7. Publicystyka społeczno-polityczna:

Stefczyk.info

„Kulturkampf naszych czasów” http://www.stefczyk.info/blogi/radny-radnego/kulturkampf-naszych-czasow,8705471501

„Nie upolityczniajmy polityki!” http://www.stefczyk.info/blogi/radny-radnego/nie-upolityczniajmy-polityki,8740559626

„Wasze kamienice, nasze ulice – czyli dlaczego prawica powinna czytać Gramsciego”http://www.stefczyk.info/blogi/radny-radnego/wasze-kamienice-nasze-ulice-czyli-dlaczego-prawica-powinna-czytac-gramsciego,8817526251

„Nacjonalizacja dzieci” http://www.stefczyk.info/blogi/radny-radnego/nacjonalizacja-dzieci,8886562409

„Jak długo jeszcze?” http://www.stefczyk.info/blogi/radny-radnego/jak-dlugo-jeszcze,9007461738

„Mad Max będzie nosił moherowy beret?” http://www.stefczyk.info/blogi/radny-radnego/mad-max-bedzie-nosil-moherowy-beret,9069215884

„Partycypacja a sprawa Polska” http://www.stefczyk.info/blogi/radny-radnego/partycypacja-a-sprawa-polska,9188930133

„Plemiona czasów medialnej kakofonii” http://www.stefczyk.info/blogi/radny-radnego/plemiona-czasow-medialnej-kakofonii,9249566397

„Koszmar depolityzacji samorządów” http://www.stefczyk.info/blogi/radny-radnego/koszmar-depolityzacji-samorzadu,9300834749

„Ach, ta okropna klasa polityczna”

http://www.stefczyk.info/blogi/radny-radnego/ach,-ta-okropna-klasa-polityczna,9369673434

wGospodarce.pl

„Cudzego go nie wziąć to jak swoje wyrzucić” http://wgospodarce.pl/opinie/7996-cudzego-nie-wziac-to-jak-swoje-wyrzucic

„Pilnujcie budżetów!” http://wgospodarce.pl/opinie/8559-pilnujcie-budzetow

Gazeta Świętojańska

„Boskość gdyńskiej władzy” http://www.gdynianie.pl/index.php?id=2&t=1&page=48753

„Gdyński dysonans poznawczy” http://www.gazetaswietojanska.org/index.php?id=2&t=1&page=48946

8. Informacje medialne i komentarze:

Uchwalenie budżetu na rok 2014:

„Gazeta Wyborcza Trójmiasto”:http://trojmiasto.gazeta.pl/trojmiasto/1,35636,15161379,Gdynia_ma_budzet_na_przyszly_rok___Nie_bedzie_kupowania.html

Radio Gdańsk: http://radiogdansk.pl/index.php/wydarzenia/item/9085-znamy-budzet-gdyni-na-przyszly-rok-bedzie-65-mln-dlugu.html

trojmiasto.pl: http://www.trojmiasto.pl/wiadomosci/Budzet-Gdyni-na-2014-rok-gotowy-Inwestycyjny-czy-wyborczy-n75497.html

Wprowadzenie budżetu obywatelskiego:

„Gazeta Wyborcza Trójmiasto”:http://trojmiasto.gazeta.pl/trojmiasto/1,35636,14629571,Mieszkancy_Gdyni_tez_beda_mieli_budzet_obywatelski_.html#TRrelSST

TVP Gdańsk (od 8:50): http://www.tvp.pl/gdansk/informacja/panorama/wideo/27112013-1830/13143589

„Dziennik Bałtycki”: http://gdynia.naszemiasto.pl/artykul/galeria/2081466,samorzadowcy-pompuja-w-przyszlym-roku-14-mln-zl-w-dzielnice,id,t.html#b189c25d3779b359,1,3,3

trojmiasto.pl: http://www.trojmiasto.pl/wiadomosci/Gdynia-ma-budzecik-obywatelski-n74815.html?strona=1#opinie

Reforma rad dzielnic:

„Gazeta Wyborcza Trójmiasto”:http://trojmiasto.gazeta.pl/trojmiasto/1,35636,14802751,Radni_PiS_proponuja__Wladza_blizej_obywateli__wiecej.html

„Dziennik Bałtycki”: http://gdynia.naszemiasto.pl/artykul/galeria/2081466,samorzadowcy-pompuja-w-przyszlym-roku-14-mln-zl-w-dzielnice,id,t.html#b189c25d3779b359,1,3,3

Sprzeciw wobec podwyżki podatków i opłat lokalnych:

„Dziennik Bałtycki”: http://gdynia.naszemiasto.pl/artykul/2038674,podatki-w-gdyni-dlaczego-wladze-miasta-podnosza-podatki,id,t.html#80c3484fb9c8175e,1,3,3

TV Teletronik: http://www.teletronik.tv/index.php/wydarzenia,8639

Obniżka opłaty śmieciowej:

trojmiasto.pl: http://www.trojmiasto.pl/wiadomosci/Gdynia-zmniejszyla-oplate-za-wywoz-smieci-n73750.html

Radio Gdańsk: http://radiogdansk.pl/index.php/wydarzenia/item/7418-nizsze-oplaty-za-smieci-w-gdyni-rada-miasta-uchwalila-nowe-stawki.html

Nowelizacja budżetu miasta na rok 2013

„Dziennik Bałtycki”: http://gdynia.naszemiasto.pl/artykul/2043536,budzet-gdyni-mniejszy-o-40-mln-zl-ciecia-dotknely-wydatki,id,t.html#5616058c4a4dd161,1,3,7

Zwiększenie wydatków na Gdyńską Szkołę Filmową

trojmiasto.pl: http://www.trojmiasto.pl/wiadomosci/Czy-Gdynia-wyda-wiecej-na-budowe-szkoly-filmowej-n74426.html

Propozycja utworzenia w centrum Gdyni parku kulturowego

Radio Gdańsk: http://radiogdansk.pl/index.php/wydarzenia/item/8060-gdynia-ma-pomysl-na-walke-z-reklamami-centrum-miasta-bedzie-parkiem-kulturowym.html

trojmiasto.pl: http://www.trojmiasto.pl/wiadomosci/Czy-parki-kulturowe-ogranicza-reklamy-w-Trojmiescie-n74649.html

Sondaż – ocena władz miasta przez mieszkańców

„Gazeta Wyborcza Trójmiasto”:http://trojmiasto.gazeta.pl/trojmiasto/1,35636,15008098,Prezydent_Szczurek_konsultuje_sie_z_mieszkancami_.html#ixzz2ldrEWBjQ