Zgodnie z pkt. 5 Paktu dla Chyloni, Cisowej, Pustek Cisowskich i Demptowa przedstawiam do Państwa wiadomości sprawozdanie z realizacji Paktu w kontekście budżetu miasta na rok 2013.

1. Przebudowa skrzyżowania Morska-Kartuska: nie przewidziano działań w 2013 roku.

2. Budowa ścieżki rowerowej z prawdziwego zdarzenia wzdłuż ulicy Morskiej: w roku 2013 przewidziano środki na realizację przebudowy ulicy Morskiej na odcinku od skrzyżowania z ulicą Kcyńską do skrzyżowania z ulicą Chylońską II. W ramach przebudowy powstanie równoległa do ulicy ścieżka rowerowa.

3. Rewitalizacja osiedla Zamenhofa i Opata Hackiego: w budżecie przewidziano łącznie kwotę ok. 700 tyś. zł. na działania w tym zakresie, w tym 250 tys. na opracowanie dokumentacji projektowej dla rozbudowy sieci kanalizacyjnej odprowadzającej wody opadowe z wzmiankowanego terenu (co jest niezbędnym początkiem dla dalszych inwestycji). Pozostała kwota została przeznaczona na kontynuację działań w ramach rewitalizacji społecznej.

4. Rewitalizacja osiedla Meksyk: Zgodnie z odpowiedzią na moją interpelację do prezydenta miasta z maja ubiegłego roku w ramach programu utwardzenia ulic gminnych płytami yomb do realizacji w 2013 roku przewidziana została ulica Orzechowa, odcinek o długości ok. 400m i koszcie realizacji ok. 800 tys. zł.

5. Budowa nowego placu zabaw w jednej z dzielnic: brak działań przewidzianych na rok 2013.

6. Zagospodarowanie Placu Dworcowego na estetyczny plac miejski z funkcją wielokierunkowego węzła przesiadkowego: w 2013 zostanie przeprowadzony proces projektowania i konsultacji niezbędnych do uchwalenia nowego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla tego terenu.

7. Budowa tunelu pod torami na ul. Puckiej: nie przewidziano działań w 2013 roku.

8. Modernizacja ulicy Jaskółczej wraz z kanalizacją: Budowa kanalizacji stanowi część projektu inwestycyjnego „Rozbudowa systemu kanalizacji sanitarnej – PEWIK Gdynia” przewidzianego do realizacji na lata 2013-2015. Po zakończeniu rozbudowy kanalizacji ZDiZ wykona przebudowę nawierzchni drogi.

9. Budowa ulicy Żwirowej wraz z ulicami dojazdowymi: Środki na realizację inwestycji przewidziane w budżecie miasta i rady dzielnicy Cisowa na 2013 rok. Zorganizowano już przetarg i wyłoniono wykonawcę.

10. Rozbudowa boiska na Cisowej do standardu pełnowymiarowego boiska trawiastego: nie przewidziano działań w 2013 roku.

11. Budowa łącznika ulic Żurawiej i Modrzewiowej (dojazd do Doliny Cisów i Osiedla Wiklinowa): Według odpowiedz z kwietnia ubiegłego roku na moją interpelację do prezydenta miasta działania zaplanowane na rok 2013 to uzyskanie uzgodnienia linii rozgraniczających ulicy Żurawiej, wykonanie wynikających z nich podziałów geodezyjnych, uzyskanie zezwolenia na realizację inwestycji drogowej. Pozwoliłoby to na przeprowadzanie przetargu na wykonanie inwestycji w okolicy przełomu roku 2013 i 2014 i jej fizyczną realizację w 2014 roku.

Mając na uwadze powyższe należy ocenić, iż spełniony został warunek zawarty w pkt. 3 a) Paktu (wyraźne dalsze zaawansowanie przygotowania i/lub realizacji dla co najmniej 5 inwestycji z listy).

Niemniej sygnatariusze paktu na obradach komisji oraz na sesji rady miasta złożyli szereg wniosków i poprawek do budżetu dążących do przyspieszenia realizacji inwestycji priorytetowych (oraz innych inwestycji w dzielnicach). Wnioskowaliśmy między innymi o środki na wykup gruntów niezbędnych do docelowego zagospodarowania okolicy Placu Dworcowego, o środki na modernizację boiska w Cisowej, zwiększenie puli środków wydawanych w ramach priorytetów inwestycyjnych rad dzielnic. Niestety wszystkie te wnioski i poprawki zostały odrzucone głosami radnych klubu Samorządność Wojciecha Szczurka.