W środę (20.IV) złożyliśmy w biurze rady miasta obywatelski projekt uchwały dotyczący poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego w dzielnicach Chylonia, Cisowa i Pustki Cisowskie – Demptowo. W myśl projektu do 2015 roku w naszych dzielnicach powinny zostać wykonane następujące inwestycje: 1. Sygnalizacja świetlna na przejściu przez Chylońską, przy skrzyżowaniu ze Starogardzką; 2. Sygnalizacja świetlna na przejściu przez Kartuską, przy skrzyżowaniu z Raduńską; 3. Próg zwalniajacy na ulicy Nowodworskiego; 4. Fotoradar na Chylońskiej przy skrzyżowaniu z Piaskową; 5. Sygnalizacja na przejściu przez Morską przy skrzyżowaniu z Chylońską II (pętla Sibeliusa); 6. Sygnalizacja na przejściu przez Chabrową przy Szkole Podstawowej nr 16; 7. Próg zwalniajacy na ulicy Skarbka.

Na fotografii konferencja poprzedzająca złożenie projektu.

Po kliknięciu w „Czytaj dalej” pełny tekst projektu.

Uchwała Nr ______ / ________ / 2011

Rady Miasta Gdyni

Z dnia ______________ 2011 roku

W sprawie poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego w dzielnicach: Chylonia, Cisowa, Pustki Cisowskie – Demptowo.

            Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt.2 w związku z artykułem 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001 roku nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) Rada Miasta Gdyni uchwala co następuje:

§1

Rada Miasta zobowiązuje Prezydenta Miasta do podjęcia działań mających na celu wykonanie w terminie do końca 2015 roku następujących inwestycji zwiększających bezpieczeństwo ruchu drogowego:

a)      instalacja sygnalizacji świetlnej na przejściu dla pieszych przez ulicę Chylońską w pobliżu skrzyżowania z ulicą Starogradzką;

b)      instalacja sygnalizacji świetlnej na przejściu dla pieszych przez ulicę Kartuską w pobliżu skrzyżowania z ulicą Raduńską;

c)      budowa progu zwalniającego bądź ekwiwalentnie skutecznego rozwiązania technicznie ograniczającego prędkość na ulicy Nowodworskiego;

d)      budowa instalacji dla fotoradaru w okolicy skrzyżowania ulicy Chylońskiej i Piaskowej;

e)      instalacja sygnalizacji świetlnej na przejściu dla pieszych przez ulicę Morską w okolicy przystanku ZKM Sibeliusa i skrzyżowania z ulicą Chylońską II, oraz budowa instalacji dla fotoradaru w rejonie przejścia;

f)        instalacja sygnalizacji świetlnej na przejściu dla pieszych przez ulicę Chabrową w okolicy Szkoły Podstawowej nr 16;

g)      budowa progu zwalniającego na ulicy Skarbka, w okolicy posesji nr 87;

§2

Poprzez działania wzmiankowane w §1 rozumie się w szczególności:

a)      przedstawienie radzie miasta w terminie do trzech miesięcy od podjęcia uchwały planu określającego ramy czasowe realizacji wymienionych w §1 inwestycji;

b)      proponowanie radzie miasta odpowiednich zapisów w projektach budżetów miasta na kolejne lata oraz – w razie konieczności – Wieloletniego Planu Finansowego, niezbędnych dla realizacji niniejszej uchwały;

c)      każdorazowe informowanie rady miasta o zaistnieniu okoliczności zagrażających terminowej realizacji uchwały;

d)      każdorazowe informowanie rady miasta, jeżeli wnoszone pod obrady rady miasta zmiany w przedkładanym przez prezydenta projekcie budżetu miasta i/lub Wieloletniego Planu Finansowego zagrażałyby wykonaniu uchwały

§3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Proponowane przez wnioskodawców zmiany w organizacji ruchu mają na celu zwiększenie bezpieczeństwa pieszych jak i zmotoryzowanych uczestników ruchu drogowego, zmniejszenie liczby wypadków i zdarzeń niebezpiecznych. W miejscach wskazanych w uchwale regularnie dochodzi do sytuacji potencjalnie niebezpiecznych, zdarzają się tam również wypadki, w tym ze skutkami śmiertelnymi.

Proponowane w uchwale rozwiązania były wielokrotnie postulowane przez rady dzielnic, policję, grupy mieszkańców i poszczególnych radnych miasta. Niestety jak dotąd bez skutku. Przyjęcie uchwały z konkretnie zakreślonym horyzontem czasowym powinno zmienić ten stan rzeczy.

Jednocześnie przyjęta forma uchwały jak i względnie długi, czteroletni, okres jej realizacji pozwalają na harmonijne włączenie owej realizacji w politykę władz miasta i dostosowanie do aktualnej kondycji finansowej gminy jak i sytuacji na rynku usług niezbędnych do jej wykonania.

Szczegółowe uzasadnienie poszczególnych propozycji:

Ad. a) Długie, proste, odcinki ulicy Chylońskiej zachęcają niektórych kierowców do rozwijania nadmiernej prędkości – a gęsta zabudowa i duża ilość instalacji w pasie drogi (takich jak słupy trakcyjne) ograniczają widoczność pieszych przygotowujących się do przekroczenia jezdni oraz pojazdów włączających się do ruchu. Zjawisko rozwijania nadmiernej prędkości nasiliło się po modernizacji pobliskiego skrzyżowania Chylońska-Pucka (zwiększającej jego przepustowość). W okolicach przejścia dochodzi regularnie do kolizji, stłuczek a nawet poważnych wypadków. Dwoma najgłośniejszymi przypadkami ostatnich lat było śmiertelne potrącenie uczennicy szkoły podstawowej oraz uderzenie samochodu w przystanek komunikacji publicznej powodujący zranienie oczekujących tam osób w tym ciężkie zranienie kilkumiesięcznego niemowlaka.

Ad. b) Wzmiankowane przejście dla pieszych jest często wykorzystywane przez mieszkańców, m. in. jako droga dojścia do przystanku ZKM oraz kompleksu handlowo-usługowego. Samochody jadące ulicą Kartuską od strony Pustek Cisowskich mają ograniczoną widoczność z powodu zakrętu drogi, wzniesienia oraz zadrzewienia. Jednocześnie często rozwijają duże prędkości jadąc „z górki”. Na przejściu regularnie dochodzi do niebezpiecznych incydentów.

Ad. c) Utwardzenie nawierzchni ulic Nowodworskiego spowodowało, iż ulica ta stała się jedyną wygodną drogą dojazdową od ul. Hutniczej do stacji kolejowej Gdynia Chylonia. Długi prosty odcinek ulicy zachęca kierowców do rozwijania prędkości powodujących zagrożenie bezpieczeństwa pieszych (ulica nie ma chodnika) oraz zakłócanie spokoju mieszkańców.

Ad. d) Samochody włączające się do ruchu na ulicy Chylońskiej z ulicy Piaskowej sa słabo widoczne dla samochodu jadących ulicą Chylońską. Długi prosty odcinek ulicy Chylońskiej powoduje częste rozwijanie nadmiernych prędkości, nie zostawiających dość czasu na wyhamowanie po zauważeniu samochodu wyjeżdżającego z ulicy Piaskowej. Powoduje to regularne występowanie kolizji i wypadków (najtragiczniejszym w ostatnich latach był wypadek w którym zginęła trzyosobowa rodzina). Zamontowanie instalacji dla fotoradaru we wzmiankowanym miejscu było wnioskowane przez policję, jako jedna z czterech priorytetowych lokalizacji na terenie miasta Gdyni.

Ad. e) Przejście stanowi drogę dojścia okolicznych mieszkańców do/z przystanku ZKM. W tym miejscu ulicy Morskiej samochody rozwijają często prędkości znacznie powyżej 100 km/h. Szczególnie niebezpieczne jest połączenie w stosunkowo bliskim sąsiedztwie dwóch przejść, z których jedno ma sygnalizację świetlną a drugie nie. Kierujący pojazdami widząc zielone światło na jednym z przejść rozwijają dużą prędkość i nie obserwują okolic drogi nie spodziewając się pieszych na ulicy – z kolej piesi na przejściu bez sygnalizacji podejmują próby przejścia przez ulicę (wobec braku światła czerwonego dla pieszych). W okolicy przejścia dochodzi do niebezpiecznych incydentów, w tym w roku 2011 potrącenia ze skutkiem śmiertelnym

Ad. f) Przejście dla pieszych przez ulicę Chabrową przy Szkole Podstawowej nr 16 służy zarówno uczniom szkoły jak i okolicznym mieszkańcom korzystającym z przystanku ZKM Wiklinowa w kierunku centrum miasta. Znajduje się jednocześnie na długim prostym odcinku ulicy Chabrowej, który skłania kierowców do rozwijania dużych prędkości. Widoczność sytuacji na przejściu ograniczona jest łagodnym wzniesieniem drogi, dodatkowo widoczność ograniczać może zatrzymujący się na ulicy pojazd komunikacji miejskiej (przystanek ZKM Wiklinowa w kierunku centrum pozbawiony jest zatoczki) – który to pojazd omijają rozpędzone samochody.

Ad. g) Długi prosty odcinek ul. Skarbka wykorzystywany jest przez niektórych kierowców do rozwijania nadmiernych prędkości, szczególnie groźnych na ulicy przebiegającej środkiem osiedla mieszkaniowego. Dodatkowych źródłem zagrożenia bezpieczeństwa i zakłócenia spokoju są motocykliści nagminnie przekraczający na ww. odcinku dozwoloną prędkość, również w godzinach nocnych.