Na wczorajszym briefingu radni miasta Gdyni: Paweł Stolarczyk i Marcin Horała przedstawili zainicjowany przez gdyńskie Prawo i Sprawiedliwość obywatelski projekt uchwały w sprawie zwiększenia roli rad dzielnic w zarządzaniu miastem. Projekt poparło swoimi podpisami ponad 600 gdynian, i będzie on rozpatrywany na najbliższej sesji rady miasta.

Wnioskodawcy podkreślają, iż ich zdaniem im bliżej obywatela zapadają decyzje tym lepiej, bo lepiej wtedy widać rzeczywiste potrzeby mieszkańców. Obecnie rady dzielnic często odbijają się od muru niemożności, a dostępne im środki pozwalają na zrealizowanie tylko małego ułamka zgłaszanych inicjatyw. Proponowany projekt uchwały zawiera cztery propozycje zmian w statucie miasta wzmacniających rady dzielnic, a co za tym idzie społeczeństwo obywatelskie w Gdyni:

1. Wprowadzenie zasady, iż własne budżety rad dzielnic mają stanowić co najmniej 1% wydatków bieżących miasta. Dałoby to wzrost ok. 5 krotny – ok. 9 milionów złotych w budżetach rad wobec 1.889.568 zł przeznaczonych w budżecie na 2013 rok. Rady dzielnic obecnie dysponują samodzielnie poniżej 0,2% budżetu miasta.

2. Wprowadzenie zasady, iż rady dzielnic wskazują priorytety inwestycyjne w zakresie 15% wydatków majątkowych miasta. Aktualnie byłoby to ok. 33 miliony złotych a więc wzrost również 5-krotny wobec obecnie dysponowanych w tym trybie środków w wysokości średnio 5 milionów złotych rocznie w bieżącej kadencji.

3. Przyznanie radom dzielnic prawa do składania interpelacji do prezydenta miasta. Jednym z podstawowych problemów, na jaki zwracają uwagę radni dzielnic, jest niemożność uzyskiwania szybkich i wiążących deklaracji w odpowiedzi na pisma kierowane do urzędu miasta. Projekt wprowadza dla rad dzielnic możliwość składania interpelacji do prezydenta miasta. Miałyby one takie same cechy jak interpelacje radnych, a więc byłyby podawane do publicznej wiadomości i podlegałyby obowiązkowej, również publicznej, odpowiedzi w ściśle zakreślonym czasie.

4. Zobowiązanie prezydenta do regularnego przekazywania radom informacji o działaniach inwestycyjnych i remontowych planowanych w ich dzielnicach. Jak pokazuje praktyka rady dzielnic są często zaskakiwane działaniami inwestycyjnymi i remontowymi wykonywanymi przez miasto na ich terenie działania. Nie są tym samym w stanie udzielić mieszkańcom odpowiedzi na związane z nimi pytania, a urzędnicy prowadzący inwestycje nie mogą skorzystać z doświadczenia i znajomości lokalnych uwarunkowań przez radnych. W skrajnych przypadkach prowadzi to do konieczności kosztownego poprawiania nieracjonalnie przeprowadzonych inwestycji (np. skrzyżowanie Chylońskiej i Północnej). Dlatego projekt wprowadza obowiązek przesyłania przez prezydenta do rad dzielnic raz na pół roku informacji o stanie przygotowań do planowanych na terenie dzielnicy działaniach inwestycyjnych i remontowych oraz o przebiegu prac wykonywanych wraz z planowanym terminem zakończenia. Jednocześnie wprowadzimy obowiązek informowania rad dzielnic o terminach odbiorów niezwłocznie po ich ustaleniu, tak aby mogli w nich brać udział przedstawiciele rad i wskazywać występujące ich zdaniem mankamenty w realizacji inwestycji.

Zgłoszony projekt jest trzecim z kolej z sześciu projektów zgłaszanych w ramach Gdyńskiej Ofensywy Obywatelskiej. Poprzednie dotyczyły zmiany sposobu naliczania opłaty śmieciowej oraz wprowadzenia budżetu obywatelskiego. W następnych miesiącach zgłoszone zostaną jeszcze projekty wprowadzające stałe konsultacje społeczne, zwiększające przejrzystość i dostępność obrad rady miasta oraz ułatwiające przeprowadzenie obywatelskiej inicjatywy uchwałodawczej.