1. Wystąpienia na sesjach Rady Miasta:

Sesja nr XXXIII (28 sierpnia):

– w sprawie nowelizacji budżetu miasta: wskazanie iż budowa nowego gmachu Gdyńskiego Centrum Filmowego za kwotę ok. 30 milionów złotych nie powinno być najważniejszym priorytetem władz miasta;

– replika w ww. sprawie: wskazanie iż już obecnie Gdynia wydaje ok. 1 miliona złotych na dofinansowanie studiów 10 osób na wydziale reżyserskim, w sytuacji gdy, przykładowo, w pierwszym etapie rekrutacji zabrakło 250 miejsc w gdyńskich przedszkolach. Moim zdaniem jeżeli na jednej szali położyć ponad 100 miejsc w przedszkolach a na drugiej luksusowe studia dla 10 osób – to to pierwsze powinno być ważniejsze dla władz miasta;

– w sprawie uchwały o zaciągnięciu pożyczki z mechanizmu JESSICA na budowę kompleksu GCF wraz z parkingiem i kolejką na Kamienną Górę, wskazałem iż tak jak w przypadku Infoboxu opakowuje się budzącą wątpliwości drogą inwestycją ze skądinąd potrzebnym zagospodarowaniem ważnej przestrzeni publicznej. Następnie gdy przestrzeń przyciągnie mieszkańców będzie się mówić, iż jest to sukces inwestycji – podczas gdy w istocie można by ten sam efekt osiągnąć rezygnując z samej inwestycji i przeprowadzając za ułamek kosztów rewitalizację skweru Żeromskiego (przy Infoboxie) czy Placu Grunwaldzkiego (przy GCF);

– w sprawie ustalenia przebiegu drogi publicznej  – ul. Borowikowej. Ciesząc się z uregulowania sprawy zaległej od ponad dwudziestu lat jednocześnie zwróciłem uwagę na analogiczny a nadal nie rozwiązany problem innych podobnych ulic na osiedlu Pustki Cisowskie – Bzowej, fragmentu Żurawiej itp. – czyli dróg de facto publicznych formalnie pozostających drogami wewnętrznymi spółdzielni;

– w sprawie nadania skrzyżowaniu ul. Morskiej i Chylońskiej w Chyloni nazwy węzeł im. Żołnieży Wyklętych wyraziłem radość i dumę, iż bohaterowie Polski niepodległej wreszcie zostali w Gdyni symbolicznie uhonorowani. Jednocześnie chciałbym zachęcić komisję statutową do odważniejszego nadawania ulicom imion polskich bohaterów, w tym żołnierzy powojennego podziemia niepodległościowego;

– w sprawie projektu zmiany opłaty śmieciowej na osobową autorstwa klubu Platformy Obywatelskiej zwróciłem uwagę na niedopuszczalną próbę torpedowania projektów poprzez zgłaszanie daleko idących zastrzeżeń formalnych przez pracowników urzędu miasta na pół godziny przed sesją. Tym samym wnioskodawcy nie mają możliwości sprawdzenia czy zastrzeżenia w ogóle są zasadne i przygotowania stosownych poprawek;

– ad vocem w ww. sprawie: zwrócenie uwagi Panu prezydentowi, iż w swojej wypowiedzi w ogóle nie odniósł się do istoty projektu koncentrując się na populistycznych atakach pod adresem partii politycznych;

– drugie ad vocem w ww. sprawie: odpowiedź prezydentowi na kolejny zarzut, który można sprowadzić do tego że posłowie uchwalają czasem niemądre ustawy a członkowie partii należą do partii – a żadna z tych okoliczności nie wpływa na zasadność projektu o zmianie opłaty śmieciowej;

– replika w ww. sprawie: odparcie zarzutów co do masowego „znikania” mieszkańców przy opłacie osobowej. Poza Warszawą gdzie pewnie ponad połowa mieszkańców przebywa czasowo, nieformalnie itp. problem ten wydaje się być wyolbrzymiany. Po pierwszym zawirowaniu zdecydowana większość powinna w miarę uczciwie deklarować liczbę mieszkańców, gdyż: po pierwsze, nie uważam iż większość Gdynian należy z góry traktować jak oszustów; po drugie, bycie podejrzanym w postępowaniu o sfałszowanie dokumentu podatkowego (deklaracji śmieciowej) jest uciążliwością niewspółmiernie dużą do zysku z zatajenia jednego czy dwóch mieszkańców;

– wystąpienie w roli przedstawiciela wnioskodawców obywatelskiego projektu uchwały o zmianie opłaty śmieciowej z ryczałtowej uzależnionej od powierzchni na ryczałtową uzależnioną od liczby osób zamieszkujących gospodarstwo domowe;

– replika w wyżej wymienionej sprawie: wskazanie iż dokładne szacowanie wyników zmiany jest w istocie pozbawione sensu gdyż musi się opierać na szeregu apriorycznych założeń i zmieniając założenia można dowolnie zmieniać szacunkowy wynik;

– ad vocem w ww. sprawie: odpowiedź na trzecie już z kolej wystąpienie prezydenta miasta nie odnoszące się do omawianej sprawy tylko skoncentrowane na krytyce posłów i partii politycznych;

Sesja nr XXXIV (25 września):

– w sprawie projektu uchwały o skierowaniu do konsultacji społecznych projektu uchwały o wprowadzeniu budżetu obywatelskiego – wskazanie na wady projektu klubu Samorządność w porównaniu do inicjowanego przez PiS projektu obywatelskiego, przede wszystkim polegające na drastycznym ograniczeniu merytorycznym i kwotowym budżetu obywatelskiego;

– replika w ww. sprawie: wskazanie, iż należy dyskutować o treści projektu pomimo iż dopiero jest kierowany do konsultacji społecznych, gdyż jego przyjęcie czyni bezzasadnym znacznie lepszy projekt obywatelski;

– ad vocem w ww. sprawie: wskazanie, iż rozbicie puli budżetu na dzielnice będzie dublować wskazywanie priorytetów inwestycyjnych przez rady dzielnic a mechanizm jednokrotnego wyboru bezalternatywnego będzie promował strategie partykularnej mobilizacji;

– w sprawie projektu uchwały o przyznawania stypendiów sportowcom wskazanie, iż projekt ten nie jest projektem alternatywnym wobec istniejącego systemu stypendialnego tylko stanowi jego uzupełnienie;

– przedstawienie w imieniu wnioskodawców projektu obywatelskiego w sprawie konsultacji społecznych budżetu na lata 2015-2020 (budżetu obywatelskiego);

– w sprawie obywatelskiego projektu uchwały o zmianie zasad naliczania opłaty śmieciowej na zasadę ryczałtu uzależnionego od liczby osób zamieszkujących gospodarstwo domowe: poparcie kolejnego już projektu w tej sprawie, bliźniaczo podobnego do rozpatrywanego w poprzednim miesiącu projektu obywatelskiego inicjowanego przez PiS;

– replika ww. sprawie: wskazanie iż brak szczegółowych wyliczeń w uzasadnieniu projektu jest mocno naciąganym zarzutem, gdyż i tak musiałby się opierać na niemożliwych do weryfikacji założeniach;

– ad vocem ww. sprawie: wskazanie, iż wydatki takie jak gdyńska szkoła filmowa z kolejką linową, infobox, promocja, imprezy, wydawanie niszowego kwartalnika i wiele innych wydatków miasta powinno być mniej priorytetowe

2. Złożone interpelacje:

11 lipca W sprawie zasad estetyzacji miasta poprzez murale.

11 lipca W sprawie zagrożenia bezpieczeństwa w dzielnicy Demptowo przez bezpańskie psy.

11 lipca W sprawie kosztów bieżących funkcjonowania spółki Port Lotniczy Gdynia-Kosakowo.

11 lipca W sprawie wyników analizy zasadności instalacji sygnalizacji świetlnej na przejściu przez ul. Kartuską z przy skrzyżowaniu z ul. Raduńską.

11 lipca W sprawie źle skonstruowanych progów zwalniających na ulicy Chabrowej.

11 lipca W sprawie spożywania alkoholu na boisku przy Szkole Podstawowej nr 16.

10 września W sprawie zgłoszenia przechowywania odpadów azbestowych w dzielnicy Dąbrowa.

10 września W sprawie przeniesienia przystanku ZKM Demptowo.

10 września W sprawie zabezpieczenia przejścia przez ulicę Jaskółczą.

10 września W sprawie pomnika Żydów zamordowanych w Gdyni w czasie II wojny światowej.

10 września W sprawie braku tymczasowej organizacji ruchu rowerowego na czas rozbudowy ulicy Chwarznieńskiej.

10 września W sprawie zalewania posesji przy ulicy Wrocławskiej.

3. Uczestnictwo w posiedzeniach komisji:

22 sierpnia Komisja Samorządności Lokalnej i Bezpieczeństwa (omówienie projektów uchwał na najbliższą sesję, z wyjątkiem uchwał „śmieciowych”).

27 sierpnia Komisja Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska (omówienie projektów uchwał na najbliższą sesję).

28 sierpnia Komisja Samorządności Lokalnej i Bezpieczeństwa (omówienie projektów uchwał „śmieciowych”).

18 września Komisja Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska (omówienie projektów uchwał na najbliższą sesję).

19 września Komisja Samorządności Lokalnej i Bezpieczeństwa (omówienie projektów uchwał na najbliższą sesję, spotkanie z Komendantem Miejskim Policji w sprawie zabezpieczenia imprez masowych w kontekście incydentu na gdyńskiej plaży, wizytacja na stadionie miejskim).

4. Dyżury dla mieszkańców:

11 września dyżur w biurze Rady Dzielnicy Pustki Cisowskie – Demptowo

11 września dyżur w biurze Rady Dzielnicy Chylonia

11 września dyżur w biurze Rady Dzielnicy Cisowa

5. Udział w sesjach rad dzielnic:

11 września sesja rady dzielnicy Cisowa.

6. Inne spotkania i  wydarzenia:

1 lipca spotkanie członków i sympatyków komitetu PiS Gdynia 1.

2 lipca spotkanie członków i sympatyków komitetu PiS Gdynia 2.

6 sierpnia spotkanie robocze komitetu inicjatywy obywatelskiej w sprawie zmiany opłaty śmieciowej.

13 sierpnia briefing – złożenie podpisów pod obywatelskim projektem uchwały ws. zmiany opłaty śmieciowej.

24 sierpnia pikieta – protest przeciw absurdom „śmieciowej rewolucji”.

3 września spotkanie członków i sympatyków komitetu PiS Gdynia 2.

4 września posiedzenie Zarządu Powiatowego PiS w Gdyni.

9 września spotkanie członków i sympatyków komitetu PiS Gdynia 1.

17 września konferencja w sprawie propozycji dotyczących wprowadzenia w Gdyni budżetu obywatelskiego.

26 września posiedzenie Zarządu Powiatowego PiS w Gdyni.

7. Publicystyka społeczno-polityczna:

Stefczyk.info

„Broniąc (nieco) straży miejskiej” http://www.stefczyk.info/blogi/radny-radnego/broniac-nieco-strazy-miejskiej,8221073385

„Gdyńska plaża a sprawa polska” http://www.stefczyk.info/blogi/radny-radnego/gdynska-plaza-a-sprawa-polska,8341848984

„Z życia politycznego planktonu” http://www.stefczyk.info/blogi/radny-radnego/z-zycia-politycznego-planktonu,8403050609

„Ciszej nad tym Holocherem” http://www.stefczyk.info/blogi/radny-radnego/ciszej-nad-tym-holocherem,8463850301

„Z frontu walki o postęp w przedszkolach” http://www.stefczyk.info/blogi/radny-radnego/z-frontu-walki-o-postep-w-przedszkolach,8524462908

„Pan Wacław z drugiego piętra, czyli mój problem z III RP” http://www.stefczyk.info/blogi/radny-radnego/pan-waclaw-z-drugiego-pietra,-czyli-moj-problem-z-iii-rp,8574225035

„Problem referendalny”: http://www.stefczyk.info/blogi/radny-radnego/problem-referendalny,8645480288

wGospodarce.pl

„Czy samorządy powinny prowadzić politykę prorodzinną?” http://wgospodarce.pl/opinie/5237-czy-samorzady-powinny-prowadzic-polityke-prorodzinna

„Generalissimus maximus na urzędzie” http://wgospodarce.pl/opinie/6071-generalissimus-maximus-urzedas

Szemud.info

„Nadchodzi załamanie budżetowe”: http://portal.4tennis.pl/?p=919

8. Informacje prasowe i komentarze:

Wprowadzenie budżetu obywatelskiego:

Trojmiasto.pl: http://www.trojmiasto.pl/wiadomosci/Rozne-wizje-budzetu-obywatelskiego-w-Gdyni-n72631.html

Trojmiasto.pl (po sesji): http://www.trojmiasto.pl/wiadomosci/Samorzadnosc-budzet-obywatelski-po-naszemu-n72877.html

„Dziennik Bałtycki”: http://gdynia.naszemiasto.pl/artykul/2001243,budzet-obywatelski-w-gdyni-mieszkancy-beda-decydowac-o,id,t.html#421d32a568082490,1,3,3

„Dziennik Bałtycki” (po sesji): http://gdynia.naszemiasto.pl/artykul/2012038,budzet-obywatelski-w-gdyni-rozpoczely-sie-konsultacje,id,t.html#8e3aadb8b1173f34,1,3,7

„Gazeta Wyborcza Trójmiasto”:http://trojmiasto.gazeta.pl/trojmiasto/1,35636,14574943,Gdynia_tez_bedzie_miala_budzet_obywatelski__Ile_pieniedzy.html

Inicjatywa obywatelska zmiany opłaty śmieciowej z metrowej na osobową:

„Gazeta Wyborcza Trójmiasto”:http://trojmiasto.gazeta.pl/trojmiasto/1,35636,14231633,Wystarczy_krzyknac__zbieram_podpisy_w_sprawie_smieci_.html

„Gazeta Wyborcza Trójmiasto” (relacja z pikiety): http://trojmiasto.gazeta.pl/trojmiasto/1,35636,14488029.html

„Fakt”: http://www.fakt.pl/Mieszkancy-i-radni-Gdyni-chca-nowych-oplat-za-smieci-,artykuly,224600,1.html

„Fakt” (relacja z pikiety): http://www.fakt.pl/Gdynianie-chca-zmiany-oplat-za-smieci-Urzadzili-pikiete,artykuly,227366,1.html

„Radio Gdańsk”: http://radiogdansk.pl/index.php/wydarzenia/item/5511-zmiany-oplat-za-wywoz-smieci-w-gdyni-chce-czesc-mieszkancow-i-radni-pis.html

„Dziennik Bałtycki”: http://gdynia.naszemiasto.pl/artykul/galeria/1974362,pikieta-w-srodmiesciu-gdyni-mieszkancy-protestowali,6430716,id,t,zid.html#galeria

Zabezpieczenie tunelu pod ulicą Morską przed wandalizmem:

„Dziennik Bałtycki”: http://gdynia.naszemiasto.pl/artykul/1930420,dworzec-gdynia-glowna-kiedy-zamontuja-w-tunelu-kamery,id,t.html#cdeb1973d00d9d82,1,3,7

Dyskusja wokół Zintegrowanego Planu Rozwoju Obszarów Miejskich:

„Dziennik Bałtycki”: http://gdynia.naszemiasto.pl/artykul/1929435,pis-krytykuje-rozszerzony-plan-rozwoju-gdyni-realne-plany,id,t.html#cdeb1973d00d9d82,1,3,7

Dokapitalizowanie budowy lotniska Gdynia-Kosakowo:

„Dziennik Bałtycki”: http://gdynia.naszemiasto.pl/artykul/1960492,lotnisko-w-gdyni-kosakowie-samorzadowcy-szykuja-zastrzyk,id,t.html#cdeb1973d00d9d82,1,3,7

Bezpieczeństwo ruchu na ulicy Chylońskiej:

Trojmiasto.pl: http://www.trojmiasto.pl/wiadomosci/Nadal-niebezpiecznie-na-ul-Chylonskiej-w-Gdyni-n71608.html

Budowa nowego budynku Gdyńskiej Szkoły Filmowej wraz z kolejką na Kamienną Górę:

Trojmiasto.pl: http://www.trojmiasto.pl/wiadomosci/Czy-powstanie-kolejka-torowa-na-Kamienna-Gore-w-Gdyni-n72001.html

Promocja Hali Targowej:

„Dziennik Bałtycki”: http://gdynia.naszemiasto.pl/artykul/1987752,hala-targowa-w-gdyni-urzednicy-chca-ja-wypromowac-zdjecia,id,t.html#421d32a568082490,1,3,3