Komisje rady miasta aktualnie podjęły pracę nad projektem budżetu miasta Gdyni na rok 2013. Chciałbym Państwa zapoznać z wnioskami do budżetu, które będę składał podczas spotkań komisji. Na początek jednak słowo wyjaśnienia na temat procedury.

Podmiotem tworzącym projekt budżetu jest prezydent miasta. Następnie – i na tym etapie znajdujemy się obecnie – projekt trafia do komisji rady miasta. Komisje omawiają przedstawione zapisy i mogą występować do prezydenta o uwzględnienie w projekcie określonych zmian. Następnie prezydent złożone wnioski uwzględnia lub nie, zamyka projekt i kieruje go do rady miasta jako formalny projekt uchwały. Od tej pory procedowanie nad budżetem jest analogiczne jak w wypadku każdej innej uchwały. Komisje ponownie nad nim obradują, mogą postulować poprawki – następnie na sesji poprawki zgłoszone przez komisje jak i pojedynczych radnych są odrzucane lub przyjmowane a następnie przyjmowana jest cała uchwała budżetowa.

Jak już wspomniałem obecnie znajdujemy się na etapie pierwszej dyskusji nad budżetem w komisjach i składane teraz wnioski nie są formalnymi poprawkami do treści uchwały tylko wnioskami do prezydenta o uwzględnienie dodatkowych pozycji w ostatecznie przedstawionym projekcie budżetu. Doświadczenie wskazuje, iż aby wnioski miały szansę na uwzględnienie muszą być drobne, nie zmieniające ogólnych parametrów budżetu, nie skutkujące np. znaczącym zwiększeniem deficytu. Takie też są poprawki, o które zamierzam wnioskować:

5 tys. zł. Wykonanie prac pielęgnacyjnych – wyrównanie skrajni drzew przy ulicy Kartuskiej w okolicy skrzyżowania z ulicą Łebską. Obecny stan zieleni publicznej w tym miejscu powoduje iż samochody włączające się do ruchu z ulicy Łebskiej są niewidoczne i same nie mają dobrej widoczności co powoduje zagrożenie dla bezpieczeństwa ruchu. W otrzymanej przeze mnie korespondencji Zarząd Dróg i Zieleni potwierdza zasadność wykonania prac i zapowiada ich wykonanie gdy będzie miał na nie odpowiednie środki. Moją poprawką chcę takie środki zapewnić

10 tys. zł. Uzupełnienie systemu monitoringu miejskiego o kamerę na ulicy Kcyńskiej w okolicy wyjazdu z terenu Tesco. W tym miejscu znajduje się sygnalizator świetlny, którego wskazania są nagminnie łamane przez kierowców (co skutkuje problemem z wyjazdem na ulicę Kcyńską z parkingu kilku pobliskich bloków). Montaż kamery w tym miejscu pozwoli na skuteczne wyegzekwowanie przestrzegania przepisów ruchu drogowego w tym miejscu.

20 tys. zł. Organizacja miejsc parkingowych przy Przedszkolu Samorządowym nr 46. Jest to największe gdyńskie przedszkole, przy którym w porach odwożenia i odbioru dzieci zdecydowanie brakuje miejsc parkingowych. Powoduje to niepotrzebną uciążliwość dla rodziców przedszkolaków jak i okolicznych mieszkańców zgłaszających regularne zastawianie chodników, zawężanie drogi osiedlowej przez zaparkowane samochody itp.  Tuż obok obecnego, zdecydowanie za małego, parkingu przedszkola znajduje się pusta działka należąca do miasta, którą można by wykorzystać na parking. Konieczne jest tylko wykonanie wjazdów i prowizoryczne utwardzenie nawierzchni.

20 tys. zł. Organizacja transmisji internetowych i udostępniania nagrań sesji rady miasta na stronach internetowych miasta. Uważam, iż dobrym standardem jest wysoka jawność i dostępność dla obywateli obrad organu przedstawicielskiego samorządu. Rozwój technologii informatycznych pozwala na niemal bezkosztowe udostępnianie transmisji i nagrań archiwalnych z sesji rady miasta w Internecie. Każdy mieszkaniec Gdyni powinien mieć możliwość sprawdzenia jak podejmowane były decyzje w istotnych dla niego sprawach.

30 tys. Wpisanie Święta ulicy Chylońskiej do Miejskiego Kalendarza Imprez. Święto ulicy Chylońskiej stało się już dobrą tradycją, co roku przyciągając tysiące mieszkańców Chyloni i Cisowej, jak i innych dzielnic. Cechuje się również – w stosunku do innych imprez miejskich – bardzo korzystną proporcją niewielkich kosztów w stosunku do ogromnej popularności. Środki w budżecie byłyby gwarancją, że święto się odbędzie, a mogłyby być uzupełnione przez środki własne rad dzielnic lub zdobyte przez nie w konkursach. 

30 tys. Doświetlenie ulicy Chylońskiej w okolicy dawnej gazowni i sklepu NETTO. Otrzymuję sygnały od mieszkańców, iż oświetlenie ulicy Chylońskiej w tym miejscu jest niewystarczające. Piesi mają obawy spacerując tamtędy po zmroku. Uzupełnienie istniejącego systemu o kilka dodatkowych lamp rozwiązałoby problem.

40 tys. Zakup bezprzewodowej aparatury do rejestracji głosowań na sesji rady miasta. Obecnie głosowania jawne są w istocie pół tajne – w przeciwieństwie do parlamentu i wielu polskich samorządów odbywają się tylko poprzez podniesienie ręki. W rezultacie poza obserwacją wzrokową w momencie głosowania nie sposób ustalić jak konkretnie dany radny głosował w danej sprawie. Uważam, że wyborcy powinni mieć możliwość sprawdzenia jak głosowali ich przedstawiciele, takie dane powinny być rejestrowane i powszechnie dostępne. System bezprzewodowy pozwoli na zmianę aranżacji sali obrad RM w razie gdyby była taka potrzeba w związku z innymi odbywającymi się na niej spotkaniami.

150 tys. Instalacja sygnalizacji świetlnej „na żądanie” na przejściu dla pieszych przez ulicę Kartuską przy skrzyżowaniu z ulicą Raduńską. Na ww. przejściu często dochodzi do niebezpiecznych incydentów. Samochody jadące od strony Pustek Cisowskich zbliżają się do niego zza zakrętu po długim zjeździe zachęcającym do zwiększenia prędkości. Sygnalizacja była jednym z postulatów obywatelskiej inicjatywy uchwałodawczej w sprawie zwiększenia bezpieczeństwa ruchu, odrzuconej głosami klubu Samorządność.

300 tys. wykup działki przy skrzyżowaniu ulicy Kartuskiej i Chylońskiej pod urządzenie zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego. Wzmiankowana działka jest w planie przeznaczona na zieleń publiczną urządzoną a obecnie zajmowana jest przez substandardową zabudową handlową (prawdopodobnie częściowo wybudowaną z naruszeniem prawa – sprawa do wyjaśnienia przez powiatowy inspektorat nadzoru budowlanego). Tym samym naruszony jest ład przestrzenny w okolicy bardzo ruchliwego skrzyżowania, utrudnione bywa przejście chodnikami oraz dostęp do kościoła pw. Św. Jana Chrzciciela. Wykup gruntu od obecnego właściciela pozwoli na jego urządzenie zgodnie z postanowieniami planu, stanowiąc zarazem pierwszy etap porządkowania ładu przestrzennego w okolicy Placu Dworcowego.

300 tys. wykonanie schodów dla pieszych z Estakady Kwiatkowskiego do poziomu ulicy Janka Wiśniewskiego. Brak takich schodów powoduje iż nie ma możliwości legalnego i bezpiecznego przedostania się przez pieszych i rowerzystów z rejonu ulicy Hutniczej do Janka Wiśniewskiego. Obecnie nagminne jest przechodzenie przez tory kolejowe w miejscu do tego nie przeznaczonym co stanowi zagrożenie bezpieczeństwa ruchu. W obecny stanie urządzenia terenu tory kolejowe tworzą barykadę niemożliwą do bezpiecznego przekroczenia dla pieszych i rowerzystów na odcinku kilku kilometrów od przejazdu na Puckiej do kładki na Gdyni Stoczni. Budowa schodów rozwiąże ten problem.

3 miliony złotych zwiększenie środków na drobne inwestycje w ramach priorytetów wskazywanych przez rady dzielnic. Od niedawna rady dzielnic rozpoczęły wskazywanie priorytetów dla drobnych inwestycji dzielnicowych. Już teraz widać że oddane im do dyspozycji środki są zupełnie nieadekwatne do potrzeb. Dlatego wnioskuję o ich zwiększenie już w przyszłym roku. Ponieważ jest to już dość znacząca dla budżetu kwota nie wnioskuję by były to środki dodatkowe (choć to oczywiście byłoby najlepsze rozwiązanie). Gdyby nie było możliwości wygospodarowania dodatkowych kwot, dopuszczam możliwość ich przesunięcia z innych inwestycji, o których decyduje sam urząd miasta.

Nie jest to lista zamknięta, nie wykluczam iż w trakcie prac komisji sformułuję więcej wniosków (np. wynikających z realizacji „Paktu dla Chyloni, Cisowej, Pustek Cisowskich i Demptowa”). Po zakończeniu cyklu prac komisji poinformuję Państwa o wynikach głosowań nad moimi postulatami.